Všeobecné obchodní podmínky

společnosti GoodCall s.r.o.,

IČO: 027 65 861, DIČ: CZ027 65 861, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 846/1, PSČ: 110 00,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223501,

email: info@goodcall.eu,

 (dále jen “GoodCall” nebo “Agentura”)

 

pro používání webových stránek www.binary-jobs.com Kandidáty

(dále jen „VOP“)

 

      I.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (VOP) upravují práva a povinnosti, jež vyplývají ze smluvního vztahu mezi společností GoodCall jakožto majitelem a provozovatelem webových stránek a Kandidátem jakožto uživatelem webové stránky www.binary-jobs.com (Webové stránky) a odpovídajících služeb, jež GoodCall poskytuje prostřednictvím Webové stránky (Služby). Prostřednictvím provozování Webové stránky společnost GoodCall poskytuje Kandidátovi možnost spojit se s Klienty za účelem získání zaměstnání. GoodCall a Kandidát dále společné také jako Smluvní strany.

1.2.   Kandidát si prostřednictvím webových stránek vytváří profil s informacemi o jeho osobě, pracovních zkušenostech, dovednostech a pracovních preferencích (Registrace) za účelem získání pracovních nabídek od Klientů.

1.3.   Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto VOP. Tyto VOP jsou závazné pro obě Smluvní strany.

1.4.   V těchto VOP se následujícími pojmy a výrazy s velkým počátečním písmenem včetně ujednání uvedených v úvodních ustanoveních těchto VOP rozumí, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného:

a)         „Hrubý roční příjem“ předpokládaná hrubá mzda (nezahrnující bonusy, dodatečné nebo jiné peněžní platby poskytnuté Kandidátovi Klientem), která bude dosažena za období prvních dvanácti (12) měsíců po vzniku Pracovního vztahu;

b)         „Kandidát“, fyzická osoba, která užívá Webové stránky a hledá zaměstnání;

c)         „Umístění Kandidáta“, pokud Kandidát potvrdí nabídku zaměstnání od Klienta, vedoucí k uzavření závazné Pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené na základě nabídky zaměstnání. To zahrnuje ujednání jako je výkon práce mimo pracovní poměr prostřednictvím oprávnění Kandidáta pracovat jako OSVČ;

d)         „Klient“, fyzická či právnická osoba využívající Webové stránky a Služby společnosti GoodCall za účelem vyhledání Kandidátů;

e)         Pracovní smlouva“ je pro účely uzavření Pracovní smlouvy jakákoliv smlouva, dohoda nebo jiný právní vztah, na základě kterého bude Kandidát vykonávat práci nebo činnost pro Klienta za odměnu a který upravuje vzájemná práva a povinnosti Klienta a Kandidáta, a to bez ohledu na to, zda taková smlouva, dohoda nebo jiný právní vztah bude uzavřen ústně, písemně nebo zda vznikl výslovně, fakticky či na základě právního předpisu a bez ohledu na to, jakým právním předpisem se tento právní vztah bude řídit;

     II.         PRÁVA A POVINNOSTI

2.1.   Veškeré informace poskytnuté Kandidátem po dobu Registrace na Webové stránce musí být aktuální a přesné.

2.2.   Společnost GoodCall je oprávněna využívat získané údaje a informace týkající se Kandidátů výlučně za účelem náborového procesu na Webové stránce (zejména pokud jde o vedení v evidenci a zprostředkování kontaktu s Klientem) a tyto informace nebo údaje není oprávněna využívat jinak.

2.3.   Na základě Registrace Kandidáta na Webové stránce a na základě jeho uvedených preferencí jsou Klienti oprávněni nabídnout Kandidátovi příslušnou pracovní pozici, a to včetně poskytnutí informace o výši mzdy. Potvrzením zájmu Kandidáta o spojení s Klientem dává Kandidát souhlas s tím, aby byl kontaktován zástupcem Klienta.

   III.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 3.1.   Webové stránky mohou zahrnovat odkazy na webové stránky třetích osob, nad kterými společnost GoodCall nemá kontrolu a nepřebírá nad nimi odpovědnost. Společnost GoodCall nenese odpovědnost za obsah takových webových stránek třetích osob, ani za případné škody, které by mohly nastat.

3.2.   Služby a Webová stránka jsou poskytovány, tak jak jsou, a společnost GoodCall nezaručuje výslovně ani jinak, pokud není v dohodě uvedeno jinak, nikoliv však výlučně, že jsou vhodné pro určité uživatele. Společnost GoodCall neodpovídá za případné přímé nebo nepřímé škody, ztráty nebo zranění, které třetí strana utrpí jako následek využívání Služeb a Webových stránek Klientem.

3.3.   Společnost GoodCall si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit Službu nebo její část a/nebo úplně přerušit poskytování Webových stránek nebo Služeb bez předchozího oznámení, přičemž takovým postupem nevzniká žádný nárok na náhradu případné přímé či nepřímé škody nebo ztráty z toho vzniklé. Tyto VOP budou použitelné na všechny nové funkce a/nebo nové služby poskytované na Webových stránkách.

3.4.   Společnost GoodCall je oprávněna převést její práva a povinnosti ze Smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu uživatele.

3.5.   Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3.6.   Smlouvy, VOP a právní vztahy z nich vyplývající, stejně tak případné spory z těchto právních vztahů vzniklé, se řídí českým právním řádem.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021.